Privacy

VEE vzw is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. VEE VZW respecteert daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Stefaan Ribbens op stefaan.ribbens@dgz.be.

Verzamelde persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

VEE vzw verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens, het rekeningnummer en desgevallend het BTW-nummer van deelnemers aan haar activiteiten (en desgevallend van hun personeel, medewerkers en aangestelden) voor deelnemer- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen, facturatie, boekhouding) en gebeurlijk het verzenden van informatieve of publicitaire berichten.

VEE vzw verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens, het rekeningnummer en desgevallend het BTW-nummer van onderaannemers en leveranciers (en desgevallend van hun personeel, medewerkers en aangestelden) voor onderaannemers- en leverancierbeheer (o.a. leveranciersadministratie, opvolgen van bestellingen / leveringen, boekhouding).

Rechtsgronden van de verwerking

VEE vzw verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden: toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en  ons gerechtvaardigd belang (artikel 6.1. a, b, c en f  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere organisaties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VEE vzw verbonden zijn of met enige andere partner van VEE vzw.

VEE vzw doet voor bepaalde zaken beroep op externe dienstverleners, die vanuit hun functie in aanraking kunnen komen met bepaalde persoonsgegevens (o.a. boekhouder, website-host of IT-leverancier). VEE vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn van de overeenkomst en gedurende de daaropvolgende termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene wiens gegevens worden verwerkt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken, bezwaar maken tegen de verwerking,  kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens bekomen en eventuele gegeven toestemmingen intrekken. VEE vzw doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: jcharlier@kreavet.com.

Technische en organisatorische maatregelen

VEE vzw neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies

VEE vzw gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Klacht

De betrokkene wiens gegevens worden verwerkt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

VEE vzw

Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Ondernemingsnr: 0451 218 264

Sponsors