VEE-prijs

Behaalden reeds de prijs: "Laureaat van de VEE"

 

2023 - Maria-Eleni Filippitzi
2020 - Merel Postma
2017 - Boudewijn Catry
2013 - Johannes Charlier
2009 - Christel Faes
2006 - Frans Castryck, Aart de Kruif en Jeroen Dewulf
2003 - Frank Boelaert
2000 - Hans Laevens en Dominiek Maes
1998 - Daisy Vanrompay

Annex 2: Reglement VEE-prijs in memoriam Dr. Walter Hendrickx

 1. In memoriam Dr. Walter Hendrickx

Dr. Walter Hendrickx was als dierenarts verbonden aan het veevoederbedrijf Verzele (thans Quartes) met vestigingen te Deinze en Hasselt. In die functie kwam hij zeer vaak in aanraking met dierziekten verbonden met het houden van grote groepen dieren in een beperkte en gesloten omgeving. Hij was gepassioneerd naar het peilen naar de onderliggende oorzaken en zo belande hij onvermijdelijk bij de epidemiologie, in die tijd een wetenschap totaal ondergewaardeerd. Toen de VEE in 1992 opgericht werd, was hij stichtend lid en vertegenwoordigde hij in feite de veevoederindustrie en de daaraan verbonden intensieve veehouderij, een belangrijk aspect voor de ontwikkeling van de epidemiologie.

Dr. Walter Hendrickx was een zeer gedreven persoon. Hij werd alom gewaardeerd, niet enkel omwille van zijn zeer grote kennis van de diergeneeskunde zelf, maar ook als schrander man in de soms gespannen verhouding tussen de industriedierenarts en praktijkdierenarts. Zijn grote passie was echter het konijn. Als er in Vlaanderen een toch belangrijke industriële konijnenkweek bestaat, dan is dit zijn verdienste.

Een andere merkwaardigheid voor deze uitzonderlijke persoon was dat - weliswaar in het reserve kader- hij in het Belgisch leger de dierenarts was met de hoogste militaire graad. Nooit iemand heeft het hem nog nagedaan.

Na een kortstondige ziekte is hij plots gestorven op de leeftijd van 62 jaar

 1. Doel van de VEE prijs

De Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) heeft tot doel op gelijk welke wijze een bijdrage te leveren tot de studie van de epidemiologie en economie bij dieren, met name door de organisatie van studiedagen, de vorming op het vlak van de epidemiologie, het centraliseren en verwerken van beschikbare gegevens en het bevorderen van onderzoek. Hiertoe reikt de VEE onder andere een driejaarlijkse VEE-prijs uit ter bekroning en stimulering van een wezenlijke bijdrage in de volgende domeinen:

 • fundamenteel en/of toegepast onderzoek inzake veterinaire epidemiologie;
 • fundamenteel en/of toegepast onderzoek inzake economische aspecten van de diergezondheidszorg en voedselveiligheid met betrekking tot de dierlijke productie.

Deze prijs heeft tot doel jonge professionals te stimuleren met de ontwikkeling van hun carrière in de veterinaire epidemiologie of economie.

 1. Bedrag en Frequentie

De VEE-prijs bedraagt € 1000,00 en wordt één maal om de drie jaar toegekend, op voorwaarde dat er tenminste drie kandidaturen worden ingezonden vóór de uiterste indiendatum. Indien het aantal ingezonden kandidaturen vóór deze datum lager is dan drie, wordt het toekennen van de prijs telkens met een jaar uitgesteld tot wanneer er tenminste drie kandidaturen ingezonden zijn.

 1. Interne organisatie

De organisatie van de VEE-prijs wordt geleid door de ondervoorzitter van de VEE of zijn plaatsvervanger. Drie maanden voorafgaand aan de uiterste indiendatum wordt door de ondervoorzitter een oproep voor kandidaten opgesteld. In de oproep worden de uiterste indiendatum, de toelatingscriteria en de beoordelingscriteria vermeld. De oproep wordt gepubliceerd op de VEE-website en per email bekend gemaakt aan alle VEE-leden. Verder staat het bestuur van de VEE in voor een ruime bekendmaking van een oproep voor kandidaten. Deze bekendmaking gebeurt minstens 3 maand voorafgaand aan de uiterste indiendatum. De effectieve leden van de VEE worden verzocht om proactief mogelijke kandidaten te stimuleren.

 1. Indienen van de kandidatuur

Volgende toelatingscriteria zijn voor de kandidaten van toepassing:

 • De kandidaat is professioneel actief in Vlaanderen of is dit geweest gedurende de periode van de activiteiten die onderwerp uitmaakt van de kandidatuur.
 • De kandidaat heeft de leeftijd van 40 jaar niet overschreden op het moment van indienen van de kandidatuur.
 • De VEE-prijs werd niet eerder aan de kandidaat toegekend.
 • De kandidaat dient electronisch een dossier in bij de ondervoorzitter van de VEE of zijn plaatsvervanger dat alle nodige informatie bevat om zijn kandidatuur te staven. Het dossier omvat minstens volgende items:

o professionele kwalificaties en opleidingen

o professionele activiteiten

o onderscheidingen

o een bibliografie met zowel peer-review publicatie als rapporten

o een motivatie van zijn kandidatuur.

 • De kandidaat verklaart zich akkoord omzijn/haar werk voor te stellen op een studiedag of workshop van de VEE indien hem de VEE-prijs wordt toegekend.
 1. Beoordeling van de kandidaten

De Raad van Bestuur van de VEE stelt een beoordelingscommissie samen bestaande uit 5 effectieve leden van de VEE die door de Raad van Bestuur worden aangeduid op grond van hun deskundigheid. De commissie wordt voorgezeten door de ondervoorzitter van de VEE of zijn plaatsvervanger. De selectiecommissie evalueert in eerste instantie de toelating van de ingezonden kandidaturen op basis van de toelatingscriteria. Dan beoordeelt de selectiecommissie de toegelaten kandidaten op basis van de reële en rechtstreekse impact van het geleverde werk op de epidemiologie en economie in Vlaanderen. Dit betekent dat niet enkel zuiver wetenschappelijke werken in aanmerking komen, maar ook bijdragen met een direct praktische impact op het gebied van epidemiologie en economie.

De beoordelingscriteria zijn de volgende:

 • wetenschappelijke waarde a.d.h.v. aantal publicaties, impactfactor, citaties;
 • praktische waarde a.h.v. lessenreeksen, voordrachten, rol in organisaties, ontwikkeling en implementatie van dierenziektenbestrijdingsprogramma’s of programma’s in het kader van voedselveiligheid.

Een beoordelingsprotocol met de weging van de scores voor de verschillende criteria wordt door leden van de beoordelingscommissie vooraf opgesteld . De commissie deelt haar voorstel van laureaat mee aan het bestuur van de VEE vóór 1 september. Het bestuur beslist vóór 1 oktober en reikt de prijs uit op de eerstvolgende studiedag.

 1. Bekendmaking

De laureaat verkrijgt het recht de titel “laureaat van de VEE” aan zijn naam toe te voegen, behalve voor publicitaire doeleinden.

 1. Tijdslijn
 • Uiterste datum voor bekendmaking:1 april
 • Uiterste datum voor indienen:1 juli
 • Uiterste datum beslissing selectiecommissie:1 september
 • Uiterste datum beslissing bestuur:1 oktober

 

Tekst in pdf

VEE vzw

Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Ondernemingsnr: 0451 218 264

Sponsors